Start

Wachten op oplossingen

door Peter Haegeman, Secretaris-generaal CBB 

 

Het mag dan wel een relatief warme en droge zomer geweest zijn, de figuurlijke donkere wolken boven de suikerbietsector trokken nooit echt weg.

De besprekingen met de fabrikanten liepen niet altijd van een leien dakje. De interprofessionele akkoorden die voor 2020 zouden moeten afgesloten worden, werden overschaduwd door de slechte en onzekere situatie op de suikermarkten.

Met Iscal Sugar lopen de onderhandelingen nog. De verschillen tussen de diverse types contracten, de verschuivingen in vroege en late premies, de invulling van de prijstabel en de toekomst van de samenwerking met Suiker Unie zijn enkele van de hete hangijzers. Daarnaast is er nog een pittige discussie over soms gebrekkige kwaliteit van de perspulp van vorige campagne.

Bij Tiense Suiker hebben de voorstellen, waarover geen akkoord is met de syndicale vertegenwoordigers, al meer vaste vorm. Naast een reeks positieve punten, zoals het verdwijnen van alle transportkosten en de gelijkschakeling van de minimale uit te zaaien hoeveelheid met het basiscontract, roepen andere elementen dan weer grote vragen op.

Zo is de “gemiddelde” minimumprijs slechts voor 70 procent van de contracten (basis en bijkomend) gegarandeerd onder bepaalde voorwaarden; voor de resterende 30 procent blijft men in onzekerheid hangen en het voorstel is slechts aantrekkelijk voor een suikerprijs van minder dan 390 euro per ton. Maar om te kunnen genieten van die gegarandeerde prijs, moeten voldoende bieten gezaaid worden in 2020 en 2021 om een hoeveelheid bieten te kunnen leveren in overeenstemming met het basiscontract...

Bovendien geeft de nieuwe prijstabel, met bietenprijzen van 18°Z, voor een suikerprijs tussen 390 en 520 euro per ton een lagere bietenprijs dan wanneer de huidige prijs à 17°Z gewoon zou worden verlaagd tot een prijs à 18°Z.

Wat op het einde van de dag telt, is natuurlijk de rendabiliteit van de teelt. Met de huidige prijzen en voorstellen is deze onvoldoende. Met onze participatievehikels, Sopabe en Sopabe-T, proberen we een duurzame relatie met de fabrikanten veilig te stellen. Het is echter cruciaal dat ook zij, in deze moeilijke tijden, alle zeilen bijzetten om een voldoende bevoorrading met bieten te verzekeren en zo de rendabiliteit van hun fabrieken op peil te houden.

Dat dat meer dan ooit nodig is, bewezen de afgelopen maanden twee dossiers op Europees vlak.

Allereerst is er het tegenvallende resultaat van de werkzaamheden van de “High level group on sugar” die dit voorjaar aan de slag was. De Europese lidstaten en de Commissie stelden er een vrij duidelijke diagnose van de knelpunten van de suikerbiet- en suikerfilière. Maar als het erop aankwam de kwalen aan te pakken en remedies voor te schrijven, koos men ervoor om ofwel af te wachten ofwel vast te stellen dat er geen eensgezindheid was. Dat laatste was bijvoorbeeld het geval rond gekoppelde steun en de neonicotinoïden. Een “wait and see”-houding werd dan weer aangenomen als de kwalijke gevolgen van het verdwijnen van de quota of Mercosur ter sprake kwamen.

Dat vrijhandelsakkoord - het tweede Europese dossier waarover ik het met u wou hebben - belooft de CBB de komende twee à drie jaar bezig te houden. Zowel de lidstaten als de nationale parlementen moeten dit akkoord immers goedkeuren. Zoals u elders in deze Bietplanter kan lezen, betekent het een nieuwe en bijzonder zware uitdaging waarmee de Europese suikerbietsector te kampen krijgt. We namen al contact op met alle top- en vakministers die hierbij betrokken zijn, en ook met de parlementaire fracties. Suiker wordt hier immers opnieuw als pasmunt gebruikt, en bovendien krijgen we af te rekenen met concurrentie die niet aan dezelfde milieu- en gezondheidseisen moet voldoen als in Europa.

Op zeer korte termijn is de brandende vraag: wat brengt de campagne die op het punt staat te beginnen? Beide fabrikanten deden een reeks investeringen om die vlot te laten verlopen. Vorig jaar waren een aantal silo’s bij Tiense Suiker immers langdurig buiten gebruik en kampte Iscal Sugar met behoorlijk wat onderbrekingen in de productie. Uw confederatie staat klaar om de recepties vlot en correct te laten werken en zal, indien nodig, uw federaties steunen bij het laten horen van uw stem in de diverse fabriekscomités.

Veel succes!

 

 

Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 

Bijen en bieten.

 

 

Leden