Start

Verloving en huwelijk

door Marcel Jehaes, Voorzitter CBB 

 

Zoals ik reeds aangaf in het vorige hoofdartikel, zullen vele van onze planters een beslissing moeten nemen aangaande participatievoorstellen in het kapitaal van twee zeer verschillende suikergroepen. Ik wil eerst en vooral benadrukken dat beide dossiers elkaar niet uitsluiten. Het zou zelfs wenselijk zijn dat beide voorstellen positief worden onthaald, voor zover het extra aanbod van Belgische suiker afzet vindt op een Europese markt die opnieuw zou worden gereguleerd door het sluiten van minder efficiënte suikerfabrieken buiten België. De crisis die we momenteel doormaken, zou dit scenario kunnen uitlokken. Verloving of huwelijk, het betekent voor de planter niet hetzelfde, net als het risico en a fortiori het eventuele vertrek. Iedere planter moet, rekening houdend met zijn specifieke situatie, hierover heel goed nadenken, in het bijzonder wat het huwelijk betreft.

Verloving slaat op het dossier Sopabe-T. Alle TS-planters zullen zich moeten uitspreken over een gedeeltelijke omzetting van de fondsen die overeenstemmen met de tweede, derde en vierde participatieschijf in aandelen Südzucker (SZ). Een jaar geleden heeft SZVG (Duitse tegenhanger van Sopabe-T) en meerderheidsaandeelhouder van SZVG opnieuw contact met ons opgenomen. Fred Zeller, directeur van SZVG, besprak met ons het nut van de conversie in aandelen SZ om op die manier geleidelijk deel uit te maken van SZVG. 

Momenteel beschikken we over een meer gedetailleerd voorstel dat ieders aandacht verdient. Het wordt toegelicht in dit nummer op pagina 3 en zal nog verder worden uitgediept tijdens de vergaderingen van de ledenkringen waarop u bent uitgenodigd. Het gaat om een geleidelijke toetreding, die we tijdens de eerste twee jaar vrij gemakkelijk kunnen opzeggen. Gezien de huidige economische en milieucontext (Europese suikermarkt en evolutie van de fytosanitaire praktijken) waarmee onze sector te maken heeft, zal deze maatregel ervoor zorgen dat we de situatie beter kunnen inschatten, om dan te beslissen over de verdere aanpak.

We mogen ook de brexit niet uit het oog verliezen die een impact zal hebben op de Belgische suikermarkt: het Verenigd oninkrijk is namelijk netto-importeur van suiker voornamelijk uit Frankrijk. Bijgevolg zou nog meer Franse suiker op onze markten terechtkomen.

Tijdens deze periode van twee jaar zullen voor iedere planter die de teelt wenst stop te zetten, dezelfde verkoopvoorwaarden gelden als vandaag. Als de planters het advies van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering volgen, kan men dit
beschouwen als een verloving tussen Sopabe-T en SZVG. Voor de Duitse planters is het de bedoeling hun positie als eerderheidsaandeelhouder te versterken en voor de Belgische planters het voortbestaan van hun fabrieken zo goed mogelijk te garanderen en op termijn het verschil in bietenprijs, die hen momenteel benadeeld, te dichten.

Het huwelijksaanzoek slaat op de suikerfabriek van Seneffe, een project van CoBT. Er wordt de planters voorgesteld zich te verbinden met een inschrijving van 30 euro per ton gecontracteerde biet. Vrijwel de volledige nettowinst van de industriële activiteit zal hen toekomen met uitzondering van het dividend dat aan de minderheidsaandeelhouders zal worden betaald (aandelen S en F). De winst zal uiteraard worden bepaald door de betere technische performanties van de nieuwe fabriek (uitzonderlijke energiebalans, optimale valorisatie van de bijproducten en zeer grote suikeropslagcapaciteit), maar ook door de definitieve prijs waartegen de geproduceerde suiker zal worden verkocht. Niemand kan hieromtrent zijn nek uitsteken en beweren dat vanaf de start, de fabriek in Seneffe zich een plaats zal kunnen veroveren op de Europese markt en haar suiker aan dezelfde prijs zal kunnen verkopen als haar concurrenten.

Bovendien is in een coöperatieve structuur de menselijke factor primordiaal voor het welslagen van het project. Het zijn nog onbekende factoren bovenop een economische en milieucontext zoals hiervoor beschreven. De tijd zal uitwijzen hoe het afloopt. Dat is de reden waarom, zoals in ieder huwelijk, het risico groter is, met een afloop die heel gunstig en zeer gelukkig kan zijn, maar ook zeer rampzalig en bijzonder ongelukkig. Vooraleer te beslissen over de inschrijving op het openbaar aanbod, moet de prospectus goedgekeurd door de FSMA (autoriteit voor financiële diensten en markten) worden bestudeerd. Zoals al vermeld, is voor alle planters het welslagen van beide projecten veruit het beste scenario.

Het laatste actuele punt betreft het resultaat van het NNI-dossier. Uiteraard zijn we tevreden met de beslissing dat het bietenzaad omhuld met thiamethoxam, beta-cyfluthrin of clothianidine kan worden ingezaaid op Belgisch grondgebied vanaf 15 februari tot 14 juni 2019, mits te voldoen aan een aantal voorwaarden. Een goed technisch dossier dat zorgvuldig werd voorbereid heeft geleid tot deze beslissing. Dank dus aan het KBIVB als een van de drijvende krachten achter dit dossier! Maar uiteindelijk heeft het gezond verstand gezegevierd. Dit besluit was echt nodig: we beschikken op korte termijn niet over volwaardige alternatieven in België om de neonicotinoïden te vervangen. We moeten evenwel voldoen aan bepaalde voorwaarden en er worden strenge sancties opgelegd. Landbouwers zullen zich moeten aanpassen voor wat betreft
hun teelt- en rotatiekeuze. Alle betrokken partijen (planters, plantersorganisaties, suikerfabrikanten, zaadhuizen,...) zullen dit alles in de praktijk moeten omzetten. De volledige keten zal hieraan moeten meewerken, onder meer wat de communicatie naar onze planters toe betreft (via CBB, federaties, landbouwkundigen in de suikerfabrieken,...). Op korte termijn moet de reeds gestarte zoektocht naar alternatieven leiden naar bruikbare resultaten en volwaardige alternatieven. Ook op dat vlak zal de suikerketen zich verder engageren en vraagt het dat zowel fundamenteel als toegepast (KBIVB) wetenschappelijk onderzoek zouden ondersteund (blijven) worden.

Graag besluit ik met u allen een fijne eindejaarstijd toe te wensen en een inspirerend, gelukkig en gezond 2019.

 

Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

Klik hier om de resultaten KBIVB van alle rasen 2018 te raadplegen.

Persbericht CBB - Bietencampagne 2018-2019 start in crisissfeer

Bijen en bieten.

 

 

Leden