In orde zijn met de participatie

De participatie van de planters in het kapitaal van ISCAL SUGAR heeft tot doel de productiemogelijkheden voor de bietenplanters te versterken ; In het kader van het huidige Europese landbouwbeleid, bepaalt de marktordening voor suiker de productiequota. Deze beperking van de afzet op de Europese markt vertaalt zich in het feit dat elke planter een leveringsrecht van bieten binnen quotum toegewezen krijgt. Daarom is de aan de planters gevraagde financiële participatie-inspanning evenredig aan hun bietenquotum.

De gevraagde inspanning voor de bietenplanters die bieten aan ISCAL SUGAR leveren bestaat in de onderschrijving van 8,8 maatschappelijke aandelen SOPABE van categorie S voor elke ton begonnen bietenquotum

De inschrijvingsprijs van de aandelen S bedraagt momenteel 1,00 € per aandeel S, wat neerkomt op een financiële inspanning door elke planter die in orde is met de participatie van 8,80 € per ton bietenquotum.

Behalve de inschrijving of de overname van aandelen S, moet men coöperator worden van SOPABE cvba of vragen om het te worden door verwerving van een aandeel SOPABE van categorie B van 8 € dat het lidmaatschap van SOPABE vertegenwoordigt.

Leden