Artikelen

Wettelijke vermeldingen

Disclaimer

1. Voorstelling website.

Website: www.cbb.be

Eigenaar: CBB VZW – Anspachlaan 111/10 - 1000 Brussel
Maker: Lifeware Sprl
Verantwoordelijke publicatie: CBB 
Webmaster: CBB 
Credits: de disclaimer werd gegenereerd door  SubDelirium Agence Communication Angoulême
Webhosting: Wilux – Bruxelles

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site www.cbb.be houdt de volledige aanvaarding in van de onderhavige gebruiksvoorwaarden. Die gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden. De gebruikers van de site www.cbb.be worden dus uitgenodigd deze regelmatig te raadplegen.

Normaal is de site te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. CBB VZW kan besluiten tot onderbreking wegens onderhoudsredenen, maar zal alles in het werk stellen om de gebruikers vooraf in te lichten over de datum en het uur van deze tussenkomst.  

De site www.cbb.be wordt regelmatig geactualiseerd door CBB. Op eenzelfde manier kan de disclaimer op elk moment worden gewijzigd. De gebruiker wordt uitgenodigd om regelmatig deze disclaimer na te lezen op wijzigingen.

3. Beschrijving van de aangeboden diensten.

De site www.cbb.be heeft tot doel informatie te verstrekken over de activiteiten van de vereniging.

CBB VZW streeft ernaar zo correct mogelijke informatie op de site www.cbb.be weer te geven.

CBB VZW kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor vergetelheiden, onnauwkeurigheden en gebreken in de updating, uitgevoerd door haarzelf of door derde partijen die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.cbb.be is louter indicatief en onderhevig aan veranderingen. Trouwens de informatie op de website www.cbb.be is niet exhaustief. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen na onlineplaatsing.

4. Contractuele beperkingen aangaande de technische gegevens.

De site gebruikt de technologie JavaScript.

De webmaster kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade als gevolg van het gebruik van de site. De gebruiker zorgt ervoor dat hij de site bezoekt met gebruik van recente software vrij van virussen en een webbrowser die up-to-date is.

5. Intellectuele eigendom en vervalsing.

CBB ASBL is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of behoudt het gebruiksrecht met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, pictogrammen, geluiden en software.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, representatie, aanpassing, verspreiding van de internetsite, met welk procédé en op welke drager ook, is verboden, behoudens voorgaande schriftelijke toestemming van CBB ASBL.

Elk ongeoorloofd gebruik van de volledige site of een deel ervan zal worden beschouwd als vervalsing.

6. Beperkte aansprakelijkheid.

CBB ASBL sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de bezoeker, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur dat niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, uit een bug of uit incompatibiliteit.

CBB ASBL kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies) ingevolge het gebruik van de site www.cbb.be.

De interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen, rubriek “contact”) staan ter beschikking van de gebruiker. CBB ASBL behoudt zich het recht alle inhoud die in strijd is met de toegepaste wetgeving in België, in het bijzonder bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen, zonder voorgaande waarschuwing. In zulk een geval, behoudt CBB ASBL zich eveneens het recht voor, de wettelijke aanprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, namelijk in het geval van berichten met een racistisch karakter, beledigend, lasterlijk, of pornografisch, ongeacht in welke vorm (tekst, fotografie...)

7. Beheer persoonsgegevens.

Bij het gebruik van de site www.cbb.be kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL of website vanaf dewelke de gebruiker de site www.cbb.be heeft geopend, de internetprovider van de gebruiker, het IP-adres van de gebruiker.

CBB ASBL zal de persoonsgegevens van de gebruiker enkel inzamelen en verwerken voor bepaalde diensten aangeboden op de site www.cbb.be. Door de persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemmnig om ze te verwerken. Aan de gebruiker van de site www.cbb.be zal gemeld worden of het al dan niet verplicht is om deze gegevens aan te leveren.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.cbb.be wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, doorgegeven, overgedragen of verkocht in welke vorm dan ook aan derden.  

8. Hyperlinks en cookies.

De site www.cbb.be bevat enkele links naar andere websites, die geplaatst zijn met toestemming van CBB ASBL.

CBB ASBL heeft echter niet de mogelijkheid de inhoud van de sites te controleren en aanvaardt hiervoor dus ook geen enkele aansprakelijkheid.

Het browsen over de site www.cbb.be kan het installeren van cookies op de computer van de gebruiker tot gevolg hebben. Een cookie is een klein bestand, die de gebruiker niet kan identificeren, maar die informatie registreert gelinkt aan het browsen van een computer op een site. De verworven gegevens hebben als doel het vergemakkelijken van latere navigatie op de site, alsmede het nemen van diverse maatregelen betreffende de gebruiksfrequentie.

Het weigeren om cookies te installeren kan als gevolg hebben dat er geen toegang is tot sommige diensten.

9. Toegepast recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site www.cbb.be is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Leden