Kwaliteit

Voedselveiligheid

Na het uitbreken van de dioxinecrisis  in 1999 werd  voedselveiligheid een absolute prioriteit.

In België werd daarom begin 2000, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV, opgericht om toe te zien op de controle van de voedselveiligheid.

Sedert 2005 moeten alle operatoren in de voedselketen verplicht autocontrole in hun bedrijf toepassen. Om hen te helpen bij deze autocontrole heeft het FAVV, in samenwerking met alle sectoren van de voedselketen, sectorgidsen autocontrole uitgewerkt. Hierin wordt het geheel van maatregelen beschreven die de operatoren moeten nemen om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid en kwaliteit waarvoor het FAVV bevoegd is.

In de landbouwsector (primaire productie) valt de productie van suikerbieten onder de toepassing van de sectorgids voor primaire productie G-040 (plantaardige productie). Klik hier voor meer informatie over deze gids.

Landbouwbedrijven kunnen hun autocontrolesysteem laten valideren via een audit uitgevoerd door een derde partij, een onafhankelijke certificatie-instelling (OCI). Hierdoor kunnen zij aantonen dat zij de wettelijke eisen naleven inzake voedselveiligheid zoals die vermeld worden in de sectorgids voor de primaire productie G-040.

De certificatie is niet verplicht. Er zijn wel voordelen aan verbonden:

  • bedrijven die opteren voor de certificatie van al hun activiteiten, kunnen het jaar erop genieten van een vermindering van 75 % van hun jaarlijkse FAVV-heffing (bonus);
  • gecertificeerde bedrijven worden minder vaak gecontroleerd door het FAVV.

 

Kwaliteit in brede zin en IKKB

Naast de eisen die het FAVV oplegt inzake voedselveiligheid en kwaliteit, moeten de landbouwers nog andere wettelijke of commerciële eisen (gevraagd door de kopers) naleven op het vlak van milieu, technologische kwaliteit van de producten, traceerbaarheid, enz.

Om aan al deze kwaliteitseisen voor plantaardige producten tegemoet te komen, ontwikkelde het OVPG[1] in samenwerking met het Agrofront (Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en FWA (Fédération Wallonne de l’Agriculture) een Integraal Keten- en Kwaliteitsbeheersysteem, het IKKB, om de traceerbaarheid en de voedselveiligheid te bewaken en de kwaliteitscontrole binnen de volledige plantaardige keten te organiseren.

Hiertoe werd een IKKB Standaard ontwikkeld met daarin het geheel van wettelijke en extrawettelijke vereisten inzake productveiligheid, traceerbaarheid, productkwaliteit en milieu waaraan de plantaardige voedselketen moet beantwoorden.

De vzw Vegaplan.be werd opgericht voor het administratieve beheer van de IKKB Standaard en de sectorgidsen voor de primaire plantaardige productie en voor de loonwerkers.

In de sectorgids voor primaire productie G-040 (plantaardige productie) staan alleen de eisen inzake voedselveiligheid en kwaliteit die het FAVV oplegt. Landbouwbedrijven die de sectorgids toepassen zijn in orde ten aanzien van het FAVV.

De IKKB-standaard is vollediger. Het bevat alle eisen van de sectorgids G-040 en daarnaast nog aanvullende eisen op het vlak van milieu en duurzaamheid en eisen die voortvloeien uit de interprofessionnele akkoorden. Landbouwbedrijven die de IKKB Standaard toepassen zijn in orde ten aanzien van het FAVV EN ten aanzien van de kopers die het vragen.

Landbouwbedrijven kunnen zich laten certificeren op basis van de sectorgids G-040 of de IKKB Standaard door een onafhankelijke certificatie-instelling (OCI). Meer informatie over hoe een certificatieprocedure werkt, vindt u op de website van Vegaplan of door hier te klikken.

Standpunt CBB over certificering

CBB is lid van de Raad van Bestuur van Vegaplan en waakt er zo over dat de standaard voor de suikerbietplanters “haalbaar” blijft.

CBB heeft zich geëngageerd in de intentieverklaringen van Meise (2003) en Grimbergen (2004)  om :

  • Een UNIEKE standaard mee te ontwikkelen en te realiseren.
  • Deze UNIEKE standaard te promoten en te veralgemenen.
  • De akkerbouw aan te moedigen om deel te nemen aan Vegaplan.

CBB is er zich van bewust dat klanten (kopers van suiker) steeds vaker kwaliteitseisen vragen aan onze fabrikanten.

Daarom engageert CBB zich om de certificatie te PROMOTEN bij haar leden en MOEDIGT ze suikerbietplanters aan om zich te laten certificeren.


[1] Overlegplatform voor de Verwerking van en Handel in de Plantaardige Grondstoffen en Producten. Tot de effectieve leden behoren FEVIA, Belgapom, Belgrain, Belgische Brouwers, Bemefa, Cefi, Federatie van de Belgische Mouters, KVBM, Subel, Vegebe en VBT.