Over de participatie in de TS

De participatie van de planters in de suikeronderneming TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ (TS) bestaat sinds 1991. Zij is het gevolg van de aankoop van de TS door de Duitse suikergroep Südzucker eind 1989. Sinds de overname van de TS, verzochten de Duitse planters die Südzucker controleren inderdaad de Belgische planters die gebruikelijk aan de TS leveren om een partnerschap aan te gaan met de TS.

De financiële participatie van de planters in de TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ (TS) wordt beheerd door een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de “BIETENPLANTERSVENNOOTSCHAP VOOR TS-PARTICIPATIE”, afgekort SOPABE-T cvba. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Anspachlaan, 111, bus 10.

De vennootschap SOPABE-T cvba heeft tot doel de professionele belangen van de bieten-suikersector te bevorderen door financiële participatie van de bietenplanters in de suikerindustrie. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

De participatie richt zich tot de planters die bieten leveren aan de TS of bij ontstentenis tot de landbouwers, mits bepaalde voorwaarden. Om coöperator van SOPABE-T te worden, moet men bijdragen tot de financiële participatie-inspanning naar rato van zijn leveringsrecht of van zijn leveringen aan de TS. De voorwaarden van toelating worden verduidelijkt in het intern reglement van SOPABE-T.

Waarom participeren?

De participatie van de planters in de TS heeft tot doel het Belgische industriële apparaat van TS binnen de groep Südzucker te versterken en, bijgevolg, de mogelijkheden om bieten te produceren in België te behouden.

In ruil voor de participatie van de planters in TS, verbindt Südzucker zich om:

– prioritair zich te bevoorraden bij de Belgische planters participanten voor zover de Belgische planters een voldoende bevoorrading verzekeren. In de praktijk, betekent dit dat de TS zijn bieten prioritair zal kopen bij de planters participanten naar rato van de SOPABE-T effecten die zij bezitten;

– en de TS als afzonderlijke juridische entiteit te behouden, met een toereikend investeringsprogramma.