Duurzaamheid

De suikerbietteelt : een duurzame teelt die bijdraagt tot reductie van de CO2-voetafdruk.

Dankzij de grote inspanningen die de suikerketen (planters, fabrikanten en leveranciers) de laatste decennia leverden, heeft de suikerbietteelt zich ontwikkeld tot één van de meest duurzame teelten.

De actoren van de biet-suikerketen hebben zich ertoe verbonden volgende maatregelen in acht te nemen:

het vrijwaren van de bodemkwaliteit door o.m.:

 • de bodemstructuur te verbeteren
 • bodemerosie te vermijden
 • grondtarra te reduceren
 • bodemvruchtbaarheid te bevorderen

het verbeteren van de waterkwaliteit en het duurzaam omspringen met water:

 • efficiënt gebruik van water en recuperatie van afvalwater
 • watervervuiling te vermijden door optimaal gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

het vrijwaren van de biodiversiteit:

 • respect voor ecosystemen
 • inspanningen voor het behoud van flora en fauna
 • teeltrotatie: suikerbiet in de rotatie vermindert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en pesticides bij de volgende teelt

inspanningen doen om de oorzaken van klimaatverandering te beperken:

 • uitstoot van CO2 beperken
 • energieverbruik verminderen
 • bijdragen tot de productie van hernieuwbare energie: bio-ethanol en biogas
 • bijdragen tot de productie van recycleerbare producten: bio-industrie (bv.: bio-plastic)

De aanwending van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen nam af door een efficiënter gebruik. Dit ging gepaard met een rendementstoename van gemiddeld 2% per jaar. Omdat suikerbieten relatief dicht bij de suikerfabrieken worden geteeld, heeft het bietenvervoer naar de fabriek bovendien een lage CO2-voetafdruk[1]. Ook als rotatieteelt is de suikerbiet bijzonder geschikt: de teelt voorkomt dat ziektes uitbreiden, waardoor bij het telen van de volgende gewassen minder bestrijdingsmiddelen moeten worden ingezet. De suikerbietteelt is door de jaren heen uitermate geschikt gebleken om lage nitraatresiduwaarden in het bodemprofiel te behalen na de oogst.

In deze context mogen we zeker niet nalaten om over bio-ethanol, dat deels uit suikerbieten wordt gewonnen, te spreken. Bio-ethanol draagt bij tot het realiseren van de Europese 2020 doelstellingen voor het gebruik van hernieuwbare energie. Het gebruik van ethanol om fossiele brandstoffen te vervangen, vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 60%.

Europese Suikerbietplanters en Suikerfabrikanten ijveren samen voor meer duurzaamheid

In 2010 publiceerden de Europese suikerbietplanters verenigd binnen CIBE, samen met de Europese suikerfabrikanten verenigd binnen CEFS, een zeer interessante en volledige brochure over duurzaamheid: “The EU Beet and Sugar Sector: a model of environmental sustainability”. U kunt de brochure, die beschikbaar is in het Engels, Nederlands, Frans en Duits, downloaden door te klikken op de volgende link.


[1] De studie CIBE & CEFS belicht de comparatieve voordelen van suikerbieten t.o.v. suikerriet: onder meer op het vlak van waterprestaties en het suikerrendement per hectare.