CBB vzw (Confederatie van de Belgische Bietenplanters)

Voorzitterschap CBB: Marcel Jehaes geeft de fakkel door aan Jef Cleiren

Op 29 september heeft het Bureau Jef Cleiren verkozen tot nieuwe Voorzitter van CBB. In dit hoofdartikel brengen de aftredende Voorzitter, Marcel Jehaes, en zijn opvolger u respectievelijk hun laatste en eerste boodschap.

Dit is het moment om hier mijn laatste lijnen te schrijven, want mijn mandaat als Voorzitter van de CBB loopt ten einde. De fakkel die mij vier jaar geleden werd toevertrouwd door Mathieu Vrancken ligt nu in handen van Jef Cleiren.
Ik kan u alleen maar geruststellen. Jef beschikt niet alleen over de onmisbare kwaliteiten (verenigend, dynamisch en doelgericht) om de CBB te leiden en alle Belgische planters overal doeltreffend te vertegenwoordigen. Hij is daarnaast ook perfect tweetalig, beschikt over een lange syndicale ervaring en kent de Belgische bietenwereld door en door.
Om op deze laatste vier jaar terug te komen, zal ikzelf alvast een aantal sterke en nuttige lessen voor de toekomst onthouden. Primo was er het eerste postquotum-voorzitterschap, of, beter gezegd, de onvoorbereide en onbeschermde intrede in het contractuele systeem. Het resultaat is helaas dramatisch voor de inkomsten uit de bietenteelt in heel Europa, met talrijke fabriekssluitingen en grote suikergroepen die in moeilijkheden verkeren, maar zich redden door hun diversificatie-activiteiten. Moeten we wanhopen? Neen, want onze drie Belgische landbouwministers hebben dit begrepen en onze vraag om suiker te mogen indelen bij de landbouwproducten die in aanmerking komen voor overheidsinterventie om het hoofd te bieden aan de prijsdaling vanaf 2018 bij de Europese Raad verdedigd. We zijn er net niet in
geslaagd omdat slechts vier landen (Frankrijk, Polen, Duitsland en België, de belangrijkste producenten) dit verzoek steunden. Ik ben ervan overtuigd dat we dit in een andere vorm kunnen bereiken met meer bondgenoten, suikerfabrikanten met een meer realistische kijk op de zaak, een intensievere Europese lobbying en vooral effectievere communicatiemiddelen. Op die manier kunnen wij de suikerprijs stabiliseren en van de suikerbieten weer een aantrekkelijke en rendabele vaste waarde maken. De regulering van de landbouwmarkten is geen instrument
uit het verleden, maar een noodzaak om te zorgen voor een duurzamere voedselsoevereiniteit met doeltreffende sanitaire normen.
Als tweede les zal ik uw bereidheid onthouden om te investeren in de industriële verwerking van bieten. De ervaring met CoBT, de omzetting van een eerste schijf van de obligaties SOPABE-T in aandelen Südzucker en de gehechtheid van de Iscal-planters aan hun participatievennootschap SOPABE, tonen aan dat u nog gelooft in de suikerbietteelt op langere termijn, maar dat hiervoor een gedeeltelijke of zelfs volledige verwerving van uw suikerfabrieken nodig is.
Als derde en laatste les zou ik de aandacht willen vestigen op de zorg van onze ministers van Landbouw om doeltreffende, economische en rendabele oplossingen te vinden voor de bescherming en het beheer van de bieten tijdens de groeiperiode. Na door sommigen ten onrechte te zijn gestigmatiseerd met fundamentalistische redeneringen, beginnen wij nu te
worden gehoord en zelfs verdedigd. De vergelingsziekte in Frankrijk, die door haar spectaculaire
karakter ook verband houdt met de opwarming van de aarde, heeft de relevantie van onze argumenten aangetoond. Natuurlijk moeten we de Europese autoriteiten, die selectief doof zijn, nog overtuigen. Wat het onderwerp ook is, het logge Europese schip heeft tijd en ruimte nodig om van koers te veranderen en terug te keren naar meer pragmatisme. Dat is veel werk
voor mijn opvolger, alleen al voor de onderwerpen die ik net noemde.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die mij tijdens deze zeer turbulente periode zijn vertrouwen heeft geschonken (het liep allesbehalve van een leien dakje), maar ik wil in het bijzonder mijn erkentelijkheid betuigen aan al diegenen die mij tijdens mijn mandaat van dichtbij en van veraf hebben geholpen. Ik hoop dat ik mijn steentje heb bijgedragen aan de wederopbouw van de suikerbietensector en weet zeker dat Jef het nog beter zal doen. ■
Marcel Jehaes

Dit is het moment om mijn eerste zinnen in De Bietplanter neer te schrijven, nu ik het CBB-voorzitterschap
overneem. Allereerst wil ik degenen danken die mij hebben verkozen om aan het hoofd van de Confederatie te staan en alle Belgische suikerbietplanters te vertegenwoordigen. Ik wil Marcel Jehaes bedanken voor het werk dat hij heeft verricht onder zeer moeilijke syndicale- en marktomstandigheden. Ik beloof dat ik in zijn voetsporen zal treden en die van onze voorgangers aan het hoofd van CBB.
In dit eerste hoofdartikel zal ik het kort houden. Ik moet me nog meer verdiepen in allerlei nationale en Europese dossiers, dus mijn avonden zullen goed gevuld zijn. Een van mijn belangrijkste doelstellingen die me na aan het hart ligt, is het vormen van een efficiënt en hecht team, zowel binnen het Bureau als bij de CBB-équipe, om niet
alleen een grotere rentabiliteit, maar ook een duurzaam inkomen uit bieten te bereiken. Het is een strijd die op verschillende niveaus moet worden gevoerd.
In de eerste plaats die van de teelttechnieken en de zaden. Op basis van de ervaring en de knowhow van het KBIVB moeten we ervoor zorgen dat het verdwijnen van verschillende fytoproducten die van cruciaal belang zijn voor de bietenteelt, niet leidt tot het verdwijnen van een doeltreffend instrumentarium voor de planter. Hier moeten
duurzaamheidsoverwegingen worden verzoend met economische eisen. Vervolgens moeten we blijven werken aan de relatie tussen planters en fabrikanten, en vooral moeten we de suikerverwerkers bewust maken van de lokale verankering van onze industrie en onze teelt. In dit verband lijkt het mij van essentieel belang de rol van
onze participatieverenigingen SOPABE en SOPABE-T te versterken om de banden tussen de suikerbietentplanters en suikerfabrikanten te consolideren.
Tot slot mogen we de kwaliteiten van bieten op het gebied van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen niet vergeten. Niet alleen moet onze sector attent zijn voor de bedreigingen die uit het beleid op dit gebied kunnen voortvloeien, maar wij moeten ook bereid zijn deel te nemen aan de initiatieven die op dit gebied worden genomen en de kansen te grijpen. Dit zijn de grote lijnen van mijn, of liever gezegd onze zorgen die ik met het hele CBB-team wil verdedigen. Ik zal de komende weken de tijd nemen om velen van u te ontmoeten en zal later zeker dieper op deze verschillende uitdagingen ingaan. ■
Jef Cleiren, Voorzitter van de CBB

Wie is Jef Cleiren?
De nieuwe voorzitter is geboren in 1958, in Lillo (provincie Antwerpen), als jongste telg en enige jongen in een gezin met 5 kinderen. Het bedrijf van zijn ouders wordt onteigend voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Daarop besluiten ze in 1963 te verhuizen naar PetitHallet in Waals-Haspengouw. Jef volgt hierdoor alle studies in het Frans en is perfect tweetalig.
In 1982, na zijn legerdienst, neemt hij het familiebedrijf over, met zowel akkerbouw als veeteelt. In datzelfde
jaar levert hij ook voor de eerste keer bieten aan de Tiense Suikerraffinaderij. Vrij recent zette hij de veeteeltactiviteit stop, verkocht de oude boerderijgebouwen en verhuisde naar Hélécine, in Waals-Brabant, vlakbij de taalgrens. Daar legt hij zich nu volledig toe op akkerbouw.
De nieuwe Voorzitter heeft binnen de bietenorganisatie een ruime ervaring opgebouwd door de diverse
verantwoordelijkheden die hij opnam. Hij is sinds jaren lid van het Bestuursorgaan van de Fédé-RT en van
het Coördinatiecomité Haspengouw. Vanaf 2016 was hij ook genodigde binnen het CBB-Bureau.
Jef zetelt daarnaast in de Raad van Bestuur van SOPABE-T en vertegenwoordigde de participatievennootschap drie jaar lang in de toenmalige Raad van Bestuur van de nv Tiense Suikerraffinaderij. Door zijn voorzitterschap van de CBB legt hij zijn mandaat neer als voorzitter van het Fabriekscomité van Tienen, een opdracht die hij
jarenlang uitoefende.
Naast de drukke activiteiten op het eigen bedrijf en in de diverse geledingen van het bietensyndicaat, vindt
de kersverse CBB-voorzitter ontspanning in tuinieren en het volgen van sport.

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 Klik hier om het laatste CBB-persbericht te raadplegen.