CBB vzw (Confederatie van de Belgische Bietenplanters)

CBB gaat nieuw tijdperk in!

Bruno De Wulf, Secretaris-generaal van de CBB

Na mijn komst in de CBB afgelopen juni, zijn er drie nieuwe medewerkers zich komen aansluiten bij het team ten dienste van de planters. Maar drie mensen die hebben meegewerkt aan de geschiedenis van de organisatie zullen binnenkort vertrekken. Daniel Du Ville, adjunct-secretaris-generaal, is al bijna 37 jaar een vaste waarde in de CBB. Een artikel in pagina 6 van De Bietplanter beschrijft zijn fascinerende carrière. Eric Van Dijck, secretaris van de Vlaamse verenigingen, gaat in augustus met pensioen. Bernadette Bické, secretaresse van de CBB, eind februari 2023.

Gelukkig zijn er drie nieuwe mensen aangeworven: Françoise Haass wordt administratief verantwoordelijke, Inez Retz zal Eric opvolgen en Isabelle Roelandts wordt deeltijds verantwoordelijk voor de opmaak van de krant «De Bietplanter» en voor de communicatie
van onze organisatie. Samen met alle bestuurders, wens ik Daniel, de eerste die onze organisatie verlaat, van harte te danken voor zijn jarenlange inzet. We wensen hem een actief en aangenaam pensioen toe. En we verwelkomen de nieuwe medewerkers die ons zullen helpen een CBB op te bouwen die nog meer oog heeft voor de behoeften van haar leden.

Een gemakkelijke campagne in het veld, maar moeilijk in de fabrieken.

Meer dan tien dagen achterstand bij de Tiense, iets minder bij Fontenoy: onze fabrikanten hebben pech dit jaar. Of zou het de nasleep kunnen zijn van het uitstel van investeringen en groot onderhoud tijdens de voorbije campagnes? Het is hoog tijd dat de fabrieken een paar goede jaren hebben om met de nodige middelen alles weer optimaal te laten draaien! De planters, die aantrekkelijke bietenprijzen worden beloofd voor 2022 en 2023, zijn bereid positief te reageren op de vraag om meer bieten te zaaien, maar op drie voorwaarden:

1. de «gecreëerde waarde» moet correct worden verdeeld;

2. de premies vroege en late leveringen moeten naar behoren worden gevaloriseerd;

3. de planters moeten het risico van (zeer) lange campagnes niet alleen dragen. De tegenslagen van de afgelopen campagnes tonen aan dat dit risico wel degelijk bestaat.

Laten we ons voorbereiden

Hoewel de veldwerkzaamheden over het algemeen goed zijn verlopen, maken de planters zich ondertussen zorgen over de administratieve en landbouwkundige verplichtingen die hen te wachten staan. Het nieuwe GLB 2023, met ecoregelingen die de landbouw milieuvriendelijker moeten maken, maar niet noodzakelijkerwijs rekening houden met logische landbouw, belooft moeilijk uitvoerbaar te worden, met financiële compensaties die de investeringen of de extra risico’s die worden genomen, helemaal niet zullen compenseren.

Ondertussen wordt het landbouwnieuws in Vlaanderen beheerst door de gevolgen van het voorstel van de minister van Milieu om het beheer van dierlijke mest te wijzigen (MAP7), met als doel de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater te verbeteren, die onvoldoende blijft. De CBB neemt deel aan de door de landbouworganisaties opgerichte werkgroep en we zullen erop toezien dat we de belangen van onze sector verdedigen.

Bietencontracten 2023

Bij TS kunnen geïnteresseerde planters nog steeds aandelen Sopabe-T kopen die recht geven op meer basiscontract, met zelfs een kleine extra geste bovenop (zie artikel pagina 4 in De Bietplanter). Het idee is om geleidelijk terug te keren naar een niveau van basiscontracten die
een campagneduur van 105 tot 110 dagen garanderen. Het bijkomend contract moet worden gezien als een flexibel contract waarmee de planter zijn inzaai kan aanpassen aan zijn eigen situatie en aan de prognoses van de markt en de bietenprijs. Maar het is voor de duurzaamheid van de sector belangrijk dat een minimale bevoorrading van de fabrieken wordt gegarandeerd, mits deze natuurlijk lonend is.

In Iscal werd op het moment van schrijven van dit edito nog geen akkoord bereikt over de interprofessionele overeenkomst voor 2023. De tijd dringt, en onze suikerpartners beseffen waarschijnlijk dat de tijd niet aan hun kant staat. Sinds onze besprekingen zijn vastgelopen, werden we geconfronteerd met twee negatieve berichten. De eerste betreft de Europese mededeling van de suikerprijzen voor oktober 2022. Terwijl iedereen een stijging van 30 tot
40% verwachtte vanwege de overgang naar de nieuwe oogst (die erg duur wordt verkocht volgens de industriëlen), bedraagt de stijging slechts 13% ten opzichte van september (560 euro/ton suiker in oktober tegenover 494 euro in september)! Tweede marktsignaal: aardappelcontracten stijgen met 40% voor 2023. Als de aardappelindustrie dit doet, is het zeker niet om de producenten een plezier te doen. Zij hebben aardappelen nodig en de beste manier om die te krijgen, is een prijs te betalen die natuurlijk de kosten dekt en uitzicht biedt op een behoorlijk inkomen, maar vooral een groot deel van het economische risico van de teelt wegneemt.

Landbouwers, of ze nu bieten, aardappelen of iets anders produceren, kunnen de agronomische, klimatologische en economische risico’s niet alleen dragen. Dit is een van de
uitdagingen van ons syndicaal werk! ■

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 Klik hier om het laatste CBB-persbericht te raadplegen.

CBB zoekt een persoon voor communicatie en marketing. Klik hier voor meer informatie.