CBB vzw (Confederatie van de Belgische Bietenplanters)

Kosteninflatie laat ons niet koud

Peter Haegeman, Secretaris-generaal CBB

We staan ondertussen op luttele dagen van het einde van de campagne 2021. Onze syndicale
vertegenwoordigers zullen daarna zeker, samen met de suikerfabrikanten, de balans van het verloop ervan opmaken. Wat waren de knelpunten bij de bietenontvangst? Hoe presteerden de suikerfabrieken? Die vragen zullen dan constructieve voorstellen opleveren om het tijdens de volgende campagne misschien anders en beter te doen.

En vervolgens gaat de aandacht naar wat de bietenteelt dit, of eigenlijk afgelopen jaar zal opgebracht hebben. Daarvoor moeten we in België vooral kijken naar de huidige prijsontwikkeling op de Europese suikermarkt. En die is bemoedigend. Sinds verschillende maanden lijkt de suikerprijs duurzaam opwaarts gericht te zijn. We mogen van een duurzame trend spreken omdat de “fundamentals” gunstig zijn. Daarmee duiden de marktspecialisten op de onderliggende factoren die de suikerprijs beïnvloeden. Die factoren wijzen op een markt waar het aanbod niet groot genoeg is om aan de vraag te beantwoorden. En die krapte blijft de prijs van de suiker omhoogstuwen.

De vraag is natuurlijk in welke mate ook de bietentelers hiervan zullen profiteren. Zullen de prijzen sterk genoeg stijgen zodat we in de voor hen interessante delen van de prijstabellen belanden? En zullen ze lonend en vertrouwenwekkend genoeg zijn om ook de komende jaren voldoende bieten uit te zaaien?

In dat verband mogen we ons, zeker de laatste maanden, niet blindstaren op de suikerprijs en de daaraan gelinkte bietenprijs. Net als in de andere sectoren van de economie, moeten
landbouwers immers afrekenen met sterke stijgingen van hun productiekostprijs. Het meest schrijnend daarbij lijkt de prijsexplosie van de stikstofhoudende meststoffen, die nog eens aangevuurd wordt door de problematische beschikbaarheid die de komende maanden dreigt. Stijgende gasprijzen, de vraag in andere werelddelen en de hoge transportkosten spelen daarin mee.

Daarbovenop komen dan nog eens de energiekost en de nood om meer en duurdere gewasbeschermingsmiddelen in te zetten. Het is nodig dat ook onze afnemers, de suikerindustrie, dit meenemen in de vergoeding van de bietenproductie. Over de modaliteiten kan gediscussieerd worden, maar het principe moet duidelijk zijn!

“We mogen ons niet blindstaren

op de suikerprijs

en de daaraan gelinkte bietenprijs.”

Als we de prijsstijgingen in de winkelrekken zien, die voedingsfabrikanten en -retailers zeggen te “moeten” toepassen, is het niet meer dan logisch dat ook de eerste schakel van de keten, de landbouw, hiervan een deel opeist. We vragen niet alleen inspanningen van de suikerfabrikanten. Ook de overheid moet in actie komen. In dat verband onderzoekt de CBB hoe recente Europese en Belgische regelgeving ons kan helpen dit af te dwingen. Als nieuwe wetgeving meteen dode letter blijft als het water de zwakste schakels van de voedselketen aan de lippen staat, moeten we ons ernstige vragen durven stellen bij de kwaliteit van die wetgeving …

De overheid moet ook op een ander vlak dringend de hand in eigen boezem steken. Er is immers nog een andere “werf” waarop ze beter kan doen. Al te vaak worden maatregelen genomen zonder de economische draagkracht van de landbouw mee in rekening te nemen.
Tot vervelens toe, moet ik daarvoor het dossier van de neonicotinoïden opdiepen. Een op verschillende vlakken efficiënt middel om tegen de vergelingsziekte te strijden wordt verboden, maar, op korte termijn, zijn enkel minder doeltreffende én duurdere alternatieven voorhanden. Met een grondige en objectieve impactanalyse, zowel agronomisch als economisch, kan men dat voorkomen.

Ik hoop dat deze verschillende suggesties bij de goede voornemens op de “nieuwjaarsbrieven” van fabrikanten en politici staan. In ieder geval zullen de verschillende bietensyndicaten en de CBB hen er te gelegener tijd aan herinneren …

Ook nog eens mijn beste wensen voor 2022, een nieuw jaar van uitdagingen én kansen!

 Klik hier om de laatste editie van De Bietplanter te raadplegen.

 Klik hier om het laatste CBB-persbericht te raadplegen.